Switches 3 – 4 Poles OT160_CP-OT3200_CP

ABB Manual change-over switches, 3 และ 4 poles รุ่น OT160_CP ถึงรุ่น OT3200_CP (I-0-II)

ลักษณะการเลือกอุปกรณ์ ประเภท Switch

ABB OT Change-Over switch ถูกออกแบบมาให้เป็น Switch สับเปลี่ยนระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้า Generator หรือระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้าสองลูก โดยจะทำการสับเปลี่ยนโดยใช้แรงบิด (Manual Transfer Switches)
• Double throw switch
• Self cleaning
• มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง เนื่องจากมีโครงสร้างของอุปกรณ์ เป็นการทำงานทางกล 100%

Manual change-over switches, 3 และ 4 poles รุ่น OT160_CP ถึงรุ่น OT3200_CP