Switch Disconnectors OT16-OT125

ABB Switch-Disconnectors 3 และ 4 poles รุ่น OT16 ถึง OT125, IEC60947 – 3

ลักษณะการเลือกอุปกรณ์ ประเภท Switch

อุปกรณ์ ABB OT Switch ถูกออกแบบมาให้เป็นอุปกรณ์ Switch-disconnectors ที่สามารถ เปิด-ปิด ตัดต่อวงจรออกจากระบบอย่างสมบูรณ์
(Isolated) ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหน้าสัมผัสอย่างไม่ตั้งใจ และให้ความปลอดภัยสูงสุดด้วย มาตรฐาน IEC 60947-3
โดยเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถดังต่อไปนี้