วันที่ 9 มกราคม 2557 คณะผู้บริหารจาก ABB เข้าเยี่ยมชม และสวัสดีปีใหม่

วันที่ 9 มกราคม 2557 คณะผู้บริหารจาก ABB เข้าเยี่ยมชม และสวัสดีปีใหม่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในการเป็น Partner ที่ดีต่อกันเสมอมาของ ABB และ PITI และในโอกาสนี้เองคณะผู้บริการได้นำ guests ทุกท่าน แนะนำและเยี่ยมชมบริษัท ปิติฯ อย่างเป็นกันเอง